Politica de confidenţialitate

1. Informații de bază
2. Datele de contact ale Oficiului
3. Informații privind scopul
4. Dreptul persoanei vizate
5. Dreptul de a solicita informații
6. Încheiere

Informații de bază

Operator: Venus Puzzle
Adresa: Soblahov 480 Soblahov 913 38 Nr.I.Org.: 44690347

În conformitate cu prevederea § 60 alin. 1 din Legea nr. 18/2018 Col. l. privind prelucrarea datelor cu caracter personal și despre modificarea și completarea unor legi (în continuarea doar „legea privind protecția datelor cu caracter personal”) operatorul are obligația să pună la dispoziția persoanei vizate (persoanei fizice a cărei date cu caracter personal sunt prelucrate) pe sediul său web unele informații. În afară de datele sale de identificare și de contact și datele de contact ale persoanei responsabile, autoritatea publică are obligația să pună la dispoziție datele care se află pe semnele de carte în stânga.

Persoana responsabilă
Vratislav Doktor

CONTACTAȚI-NE

Datele de contact ale Oficiului

Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace
Adresa
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika

Nr.I.Org.: 36 064 220

Registratura:
luni – joi: 8:00 - 15:00
vineri: 8:00 - 14:00

Consultări telefonice privind protecția datelor cu caracter personal:
Marți și Joi de la 8:00 până la 12:00 +421 2 323 132 20
Secretariatul președintelui Oficiului +421 2 323 132 11
Secretariatul oficiului +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34
Purtătorul de cuvânt:
mobil: 0910 985 794
e-mail: [email protected]

E-mail :
a) general: [email protected]
b) pentru acordarea informațiilor în temeiul Legii nr. 211/2000 Col. l.: [email protected]
c) sediul web: [email protected]
d) pentru depunerea cererilor privind acordarea informației în temeiul Legii nr. 211/2000 Col. l. privind accesul liber la informații utilizați formularul on-line.
e) adresa de email prin care Oficiul vă va oferi consiliere cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Este destinat copiilor, adolescenților, studenților, profesorilor, părinților care suspectează că datele lor personale au fost utilizate în mod abuziv: [email protected]

Informații privind scopul

Informații privind scopul prelucrării pentru care sunt destinate datele cu caracter personal

Unul dintre principiile prelucrării ale datelor cu caracter personal este principiul restricționării scopului. În conformitate cu acest principiu datele cu caracter personal pot fi obținute doar pentru scopul concret, expres menționat și autorizat și nu pot fi prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu acest scop.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie strâns legată de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește lista sau volumul datelor cu caracter personal prelucrate care ar fi necesare pentru a se putea atinge scopul prin prelucrarea datelor cu caracter personal. Nu este corect ca lista sau volumul datelor cu caracter personal să fie extinse artificial sau suplimentar având în vedere scopul. Dacă scopul și lista sau volumul datelor cu caracter personal sunt stabilite de lege, este necesară respectarea acestora, dacă lista sau volumul datelor cu caracter personal prelucrate sunt stabilite de operator, acesta trebuie să aibă în vedere să nu le extindă inutil, peste cadrul scopului.

Legea privind protecția datelor cu caracter personal stabilește obligația operatorului de a furniza persoanei vizate informații cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru care sunt destinate datele cu caracter personal ale acesteia, chiar dacă datele cu caracter personal nu se obțin direct de la persoana vizată. Este necesar ca aceste informații să fie furnizate persoanei vizate cel târziu în momentul obținerii acestor datelor cu caracter personal, respectiv în timp util, clar și inteligibil și într-o manieră, în care să se poată familiariza într-adevăr cu aceste informații și să le înțeleagă. 

Vă rugăm să solicitați transmiterea scopurilor prelucrării, pentru care sunt destinate datele cu caracter personal prin intermediul persoanelor noastre responsabile.

Dreptul persoanei vizate

Dreptul persoanei vizate de a depune o cerere pentru începerea procedurii în temeiul prevederii § 100 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal
Persoana vizată care are suspiciuni că are loc prelucrarea neautorizată a datelor sale cu caracter personal sau că s-a ajuns la utilizarea în mod abuziv a datelor sale cu caracter personal poate depune la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace (în continuare doar „Oficiul”) o propunere de începere a procedurii privind protecția datelor cu caracter personal.

Propunerea de începere a procedurii poate fi depusă în scris, personal oral sub formă de proces verbal, prin mijloace electronice, iar atunci trebuie să fie semnată cu semnătură electronică autorizată, telegrafic sau prin telefax, care trebuie completat în scris sau oral în procesul verbal în cel târziu 3 zile.

Propunerea în cauză în conformitate cu prevederea § 63 alin. 2 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal trebuie să conțină:

a)     prenumele, numele, adresa domiciliului stabil și semnătura propunătorului,
b)    indicarea aceluia împotriva căruia este adresată cererea; denumirea sau prenumele și numele, sediul sau domiciliul stabil, eventual forma juridică și numărul de identificare,
c)     subiectul propunerii cu indicarea drepturilor care au fost încălcate conform afirmației propunătorului pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal,
d)    dovezi pentru susținerea afirmațiilor menționate în propunere,
e)    copia actului doveditor al exercitării dreptului conform § 28, în cazul în care un astfel de drept poate fi invocat, sau indicarea motivelor care merită atenție specială.

Ulterior Oficiul va decide cu privire la propunerea propunătorului în termen de 60 de zile de la începerea procedurii. În cazuri justificate Oficiul poate să prelungească proporționat acest termen, însă cu cel mult 6 luni. Oficiul informează în scris participantul la procedură cu privire la prelungirea termenului.

Modelul propunerii: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf

Dreptul de a solicita informații

Informațiile privind dreptul de a solicita autorității competente accesul la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată pentru a le corecta, șterge sau restricționa prelucrarea acestora 

Persoana vizată are dreptul să obțină din partea autorității competente o adeverință cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate, și dacă da, are dreptul de a obține accesul la aceste date cu caracter personal și informații despre

a)  scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal,
b)  categoria datelor cu caracter personal prelucrate,
c)  destinatarul sau categoria destinatarilor cărora le-au fost sau le vor fi acordate datele cu caracter personal, mai ales despre destinatarul din țara terță sau despre organizația internațională,
d)  perioada de păstrare a datelor cu caracter personal; dacă acest lucru nu este posibil, informație despre criteriile stabilirii acesteia,
e) dreptul de a solicita de la autoritatea competentă corectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a contesta prelucrarea datelor cu caracter personal,
f)   datele de contact ale oficiului,
g)  dreptul de a depune propunerea de inițiere a procedurii conform § 100,
h)  sursa datelor cu caracter personal, dacă sunt disponibile.

Persoana fizică ar trebui să aibă dreptul de acces la datele care au fost obținute despre ea și acest drept să îl și aplice, pentru a fi conștientă de legitimitatea prelucrării și pentru a putea să o verifice. Fiecare persoană vizată ar trebui să aibă dreptul să știe și să fie informată mai ales despre scopurile prelucrării datelor, categoriile de date personale vizate și despre perioada pe parcursul căreia vor fi prelucrate datele, precum și despre destinatarii datelor cu caracter personal etc. Pentru respectarea acestui drept este suficient ca persoana vizată să aibă la dispoziție un rezumat complet al datelor menționate în formă inteligibilă, adică într-o formă care să permită persoanei vizate să fie informată cu privire la aceste date, pentru a putea exercita drepturile conferite prin această lege.

Autoritatea competentă poate să restricționeze total sau parțial accesul la datele lor cu caracter personal într-o asemenea măsură și atâta timp cât această măsură, având în vedere drepturile și interesele justificate ale persoanei fizice vizate într-o societate democratică, este necesară și adecvată pentru a preveni obstrucționarea investigării, cercetării sau procedurii oficiale sau judiciare, pentru a preveni punerea în pericol a îndeplinirii sarcinilor în scopul urmăririi penale, pentru a fi protejă în acest fel securitatea publică sau securitatea națională sau pentru a fi protejate drepturile și libertățile altor persoane. Autoritatea competentă ar trebui să evalueze prin intermediul unei cercetări concrete sau individuale a fiecărui caz, dacă dreptul la acces ar trebui să fie restricționat parțial sau total.

În principiu orice limitare a accesului ar trebuie să fie notificată în scris persoanei vizate în cauză și ar trebuie să includă motivele de fapt sau de drept pe care se bazează decizia respectivă.

Persoana vizată ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a corecta datele cu caracter personal incorecte referitoare la aceasta, precum și dreptul de a le șterge, dacă prelucrarea acestor date este în contradicție cu legea. De exemplu conținutul mărturiei nu ar trebui să fie afectat de dreptul la corecție.

Persoana fizică ar trebui să aibă dreptul la restricționarea prelucrării, dacă atacă corectitudinea datelor cu caracter personal și nu este posibilă determinarea corectitudinii sau a incorectitudini acestora, sau când este necesară păstrarea datelor cu caracter personal ca și probă. În locul ștergerii datelor cu caracter personal, prelucrarea ar trebui restricționată mai ales atunci, când într-un caz special se poate crede justificat că ștergerea ar putea să influențeze interesele îndreptățite ale persoanei vizate. În acest caz datele restricționate ar trebui să se prelucreze doar în scopurile care au împiedicat ștergerea acestora. Metodele de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal ar trebui să includă în afară de altele și transferul datelor selectate către un alt sistem de prelucrare, de exemplu în scopul arhivării sau a restricționării accesului la acestea. În sistemele informatice automatizate, restricționarea prelucrării ar trebui în principiu să fie asigurată prin mijloace tehnice. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată ar trebui marcat în sistem astfel, încât să fie clar că prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată. O astfel de corectare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării ar trebui comunicată destinatarilor cărora le-au fost acordate datele și autorităților competente de la care provin datele incorecte. Autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să renunțe la difuzarea în continuare a acestor date.

Solicitați mai multe informații prin intermediul persoanelor noastre responsabile.

Încheiere

Pentru a asigura prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal ale persoanei vizate și pentru a permite persoanei vizate să-și exercite drepturile, în cazurile speciale în afară de informațiile menționate persoana vizată ar trebui să fie informată și despre
a) baza legală pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
b) cât timp vor fi păstrate datele ei cu caracter personal,
c) care este scopul prelucrării datelor ei cu caracter personal, 
d) categoria destinatarilor și alte informații.

Solicitați mai multe informații prin intermediul persoanelor noastre responsabile.