Termeni si conditii

1. Termeni
Prin accesarea acestui site web, sunteți de acord să intrați sub incidența acestor Termeni și condiții de utilizare a site-ului web, a tuturor legilor și reglementărilor aplicabile și sunteți de acord cu faptul că sunteți responsabil de respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste prevederi, nu aveți permisiunea de a utiliza sau de a accesa acest site. Materialele prezentate pe acest site web sunt protejate de legile în vigoare privind drepturile de autor și mărcile comerciale.


2. Permisiunea de utilizare
Aveți permisiunea de a descărca temporar un exemplar al materialelor (informații sau software) de pe site-ul web al VENUS PUZZLE s.r.o. în scopul de a le vizualiza o scurtă perioadă de timp în scopuri personale, non-comerciale. Aceasta este o permisiune și nu un transfer de drepturi și, în conformitate cu această permisiune, nu puteți:
să modificați sau să copiați materialele;
să folosiți materialele în scop comercial sau pentru prezentarea lor în public (comercială sau necomercială);
să încercați să decompilați sau să efectuați operațiuni de retroinginerie asupra programelor software de pe site-ul web al VENUS PUZZLE s.r.o.;
să ștergeți marcajele privind dreptul de autor sau alte însemne ale proprietății de pe materiale; sau
să transferați aceste materiale către o altă persoană sau să „clonați” materialele pe un alt server.
Această permisiune va fi retrasă automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi anulată de VENUS PUZZLE s.r.o. în orice moment. La finalizarea vizualizării de către dvs. a acestor materiale sau la expirarea acestei permisiuni, trebuie să distrugeți materialele descărcate aflate în posesia dvs., indiferent dacă sunt în format electronic sau tipărit.


3. Prevederi de natură juridică
Materialele de pe site-ul web VENUS PUZZLE s.r.o. sunt puse la dispoziție „ca atare”. VENUS PUZZLE s.r.o. nu emite nicio garanție, expresă sau implicită și prin prezenta renunță și infirmă orice alte garanții, ceea ce include, fără însă a se limita la garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea proprietății intelectuale ori o altă încălcare de drepturi. De asemenea, VENUS PUZZLE s.r.o. nu garantează și nu emite nicio afirmație privitoare la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau care au legătură în alt mod cu aceste materiale sau care se află pe orice site-uri web ce au legătură cu acest site.


4. Limitări
În niciun caz VENUS PUZZLE s.r.o. sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători de pagubele (ceea ce include, fără însă a se limita la pagubele privind pierderea de date sau profituri sau datorate întreruperilor de activitate) rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul internet VENUS PUZZLE s.r.o., chiar dacă VENUS PUZZLE s.r.o. sau un reprezentant autorizat al VENUS PUZZLE s.r.o. a fost înștiințat oral sau în scris cu privire la posibilitatea unei astfel de pagube. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitările garanțiilor implicite sau limitările răspunderii pentru pagube indirecte sau apărute pe cale de consecință, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.


5. Revizii și erate
Materialele care aparțin site-ului web VENUS PUZZLE s.r.o. pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. VENUS PUZZLE s.r.o. nu garantează că materialele de pe site-ul său web sunt exacte, complete sau actuale. VENUS PUZZLE s.r.o. poate modifica în orice moment materialele de pe site-ul său web, fără înștiințare. VENUS PUZZLE s.r.o. nu își asumă totuși niciun angajament cu privire la actualizarea materialelor.


6. Legături
VENUS PUZZLE s.r.o. nu a analizat toate site-urile web către care face trimitere site-ul său internet și nu este responsabilă de conținutul acestor site-uri web conexe. Includerea unei legături nu înseamnă că VENUS PUZZLE s.r.o. aprobă site-ul respectiv. Utilizarea acestor site-uri web conexe se va face pe riscul utilizatorului.


7. Dreptul de autor asupra imaginilor
Clienții trebuie să fie conștienți de faptul că nu putem reproduce pe cadouri sau imprima imagini și nu putem restaura/aplica efecte pe imagini sau fotografii, indiferent dacă sunt trimise electronic sau prin poștă, dacă respectivele imagini sunt protejate prin drepturile de autor. De obicei, fotografiile realizate în mod profesional intră sub incidența drepturilor de autor ale fotografului și pot fi reproduse cu permisiunea acestuia, în schimbul căreia se percepe de obicei un comision. Reproducerea ilegală poate genera o acțiune în justiție din partea fotografului. Prin transmiterea către noi de fotografii în vederea restaurării sau reproducerii sub formă de cadouri fotografice, vă asumați răspunderea și declarați că nu se încalcă niciun drept de autor. Nu vom fi răspunzători către dvs. sau către orice alte entități externe cu privire la aceste posibile încălcări ale drepturilor de autor, chiar dacă respectiva pierdere sau pagubă putea fi anticipată de Venus Puzzle sau dacă Venus Puzzle a fost informată în acest sens.
Dvs. veți suporta întreaga răspundere pentru orice pretenții ridicate, referitoare la drepturile de autor.


8. Modificările condițiilor de utilizare a site-ului
VENUS PUZZLE s.r.o. poate revizui aceste condiții de utilizare a site-ului său web în orice moment și fără notificare. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să intrați sub incidența versiunii aplicabile a acestor Termeni și condiții de utilizare.


9. Norma conflictuală
Orice pretenție legată de site-ul web VENUS PUZZLE s.r.o. va intra sub incidența legislației din UE și din Slovacia, fără a lua în considerare prevederile sale referitoare la conflictul de legi.
Termenii și condițiile generale aplicabile utilizării unui site web.


10. Expediere și vamă
Taxele vamale sunt întotdeauna responsabilitatea destinatarului. Poate fi necesar ca destinatarul să achite anumite taxe de import, care sunt prelevate odată ce expediția ajunge în țara dvs. Din experiența noastră, nu se percep taxe sau comisioane vamale pentru importul de „puzzle-uri din carton” în Europa, SUA și Canada. Taxele vamale suplimentare trebuie suportate de client, de vreme ce nu avem control asupra acestora. Politicile vamale variază foarte mult de la o țară la alta; pentru mai multe informații, trebuie să contactați biroul vamal local.

Persoane de contact:

VENUS PUZZLE s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Slovacia

url: www.venuspuzzle.ro
ID: 44690347
tel: +421 949 515910

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on VENUS PUZZLE s.r.o.'s web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on VENUS PUZZLE s.r.o.'s web site;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

  This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by VENUS PUZZLE s.r.o. at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on VENUS PUZZLE s.r.o.'s web site are provided "as is". VENUS PUZZLE s.r.o. makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, VENUS PUZZLE s.r.o. does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall VENUS PUZZLE s.r.o. or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on VENUS PUZZLE s.r.o.'s Internet site, even if VENUS PUZZLE s.r.o. or a VENUS PUZZLE s.r.o. authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on VENUS PUZZLE s.r.o.'s web site could include technical, typographical, or photographic errors. VENUS PUZZLE s.r.o. does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. VENUS PUZZLE s.r.o. may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. VENUS PUZZLE s.r.o. does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

VENUS PUZZLE s.r.o. has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by VENUS PUZZLE s.r.o. of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

7. Copyright Of Images

Customers must appreciate that we cannot reproduce onto gifts, print or restore/apply effects to pictures or images, whether supplied electronically or by post, images that are protected by copyright laws. Usually, professionally taken photographs are under the photographer's copyright and can only be reproduced with their permission for which they often require a fee. Illegal reproduction may result in legal action by the photographer. By submitting photographs to us for restoration or reproduction as photo gifts you affirm that no copyright is infringed. We will not be liable to you or any third party for such copyright infringement, even if that loss or damage was foreseeable by, or the possibility of it was brought to the attention of Venus Puzzle.

You will be liable for any copyright claims that arise.

8. Site Terms of Use Modifications

VENUS PUZZLE s.r.o. may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

9. Governing Law

Any claim relating to VENUS PUZZLE s.r.o.'s web site shall be governed by the laws of EU and Slovakia without regard to its conflict of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

10. Shipping and customs

Customs or duty charges are always the responsibility of the recipient. Recipient may be subject to import duties or taxes, which are levied once a shipment reaches your country. According to our experience, there are no taxes or customs fees for importing "cardboard puzzles" in Europe, US, Canada. Additional charges for customs clearance must be borne by customer, since we have no control over these charges. Customs policies vary widely from country to country; you should contact your local customs office for further information.